انبار داری و توزیع (پخش)

ارابه با نظارت و مدیریت کامل و صحیح بر برآوردن انتظارات، نیازها و درخواست های متعدد و گوناگون مشتریان، بر موفقیت خود در اداره زنجیرۀ انبارداری تا توزیع تاکید دارد.
همچنین تلاش مضاعف ما بر این بوده است که رضایت شما را در ارائه خدمات فورواردری مشروحه ی ذیل تأمین کنیم:
• انبارداری Bounded
• بسته بندی و برچسب گذاری
•  کنترل کیفیت نمونه برداری
•  بسته بندی مناسب برای هر گونه کالا، مشتری و یا کشور
•  مدیریت سفارش
•  کنترل موجودی
•  خدمات مشتریان
•  خدمات مالی
•  نمایندگی مالی
• تدارکات حمل و نقلی
• انبارداری کالای خطرناک
تیم ارابه همواره در هر شرایط مکانی و زمانی آماده ارائه خدمات مذکور می باشد. شما می توانید در هر کجای دنیا از طریق اینترنت ازآخرین وضعیت کالای خودمطلع شوید.)