حمل و نقل کالاهای خطرناک

سالانه حمل و نقل کالاهای خطر ناک از طریق جاده، ریل، دریا و هوایی بیشتر و بیشتر می شود. حمل و نقل این کالاها به سبب نقش حیاتی شان در تامین مواد اولیه مورد نیاز انواع مواد مصرفی وصنایع شیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و این ویژگی برحمل این کالا ها بصورت امن تاکید دارد.
شرکت ارابه این نوید را به شما میدهد که حمل این دسته از کالاهای شما را بدون خطر در دست گیرد و آرامش خیال را برای شما فراهم آورد. امروزه دولتها برای حمل کالاهای خطرناک از طریق هوایی، دریایی و یا زمینی قوانین خاصی را تدوین کرده اند. بنابراین ما کالاهای خطرناک به بهترین شیوه ، از قبیل رزرو سریعترین پرواز مستقیم، هماهنگ کردن حمل زمینی، بارچینی و بسته بندی مناسب، و همچنین با عکس العمل به موقع با اطلاع از قوانین داخلی و بین المللی در موارد خطر برای شما حمل می کنیم.
تدبیر ما جهت حمل کالاهای خطرناک نسبت به دیگر شرکتها با استفاده از بهترین شیوه و با اطلاع از قوانین داخلی و بین المللی از قبیل " رزرو سریعترین پرواز مستقیم، هماهنگ کردن حمل زمینی، بارچینی، بسته بندی مناسب و همچنین عکس العمل به موقع " در زمان نیاز است.
تقسیم بندی کالا های خطرناک بر اساس اولویت خطرساز بودن, به شرح ذیل می باشد :
این مواد به نه گروه تقسیم می شوند:
1. مواد منفجره و اقلام حاوی مواد منفجره
     
2. گازها (فشرده، مایع و یا حل شدنی در اثر فشار)
3. مایعات شعله ور شونده
4. جامدات شعله ور شونده
5. مواد اکسیدی و اکسیدی آلی
6. مواد سمی و عفونت زا
7. مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)
8. مواد خورنده
9. سایر مواد و اقلام خطرناک