حمل و نقل هوایی

همه ما در زندگی به محصول یا خدماتی برخورده ایم که از شیوه تولید و یا عملکرد آنها حیرت زده می شویم. دلیل حیرت ما بسیارساده است و علت این است که آن عملکرد، ماورای تصور ما است. امروزه تصور چنین امکاناتی در صنعت حمل و نقل هوایی مشکل به نظر میرسد اما ما در کنار بهترین راهکارها جهت حمل محمولات شما, بهترین و مناسب ترین قیمت ممکن را به شما ارائه خواهیم داد.
ارابه این افتخار را دارد تا حمل محموله های شما را با هر وزن و حجمی طی عملیات حمل و نقل هوایی از طریق شرکت های هواپیمایی عضو سازمان بین المللی هوایی (یاتا)با بهترین قیمت ممکن، بعهده گیرد.
جدول زیر توسط شرکت ارابه برای آشنایی با ابعاد و ظرفیت های هوایی تقدیم حضور شده است.
Containers »
Pallets »