حمل و نقل محمولات پروژه ای

یکی از مهمترین توانایی های ارابه انجام پروژه های لجستیکی است. در سایه این امر ما می توانیم انواع حمل و نقل های ترکیبی و پیچیده را که نیازمند مدیریت و طرح راهکار های جدید است به انجام برسانیم.
پروژه های لجستیکی - حمل زمینی

• محاسبات دقیق برای کل پروژه
• حمل درب به درب
• حمل و نقل و مطالعات پروژه
• بررسی نقاط ضعف و ارائه راهکار های جدید
• برنامه ریزی پروژه حمل و نقل و انتقال کالا به محل انبار، که شامل مونتاژ کالا در محل تقاضا می باشد
• هماهنگی مرکزی بری هر پروژه در یک مکان

پروژه های لجستیکی - حمل دریایی
• حمل و نقل محمولات سنگین
• حمل و نقل محمولات بزرگ و عظیم الجثه (غیر استاندارد)
• ارائه راهکار های مناسب برای محمولات OOG، که در کانتینر های فلترک بارگیری می شوند (شامل: بارگیری در مبداء، بارچینی و مسائل امنیتی کالا)
• سازماندهی کلی و یا پارشیال کشتی های چارتر در پروژه های عظیم
• نظارت بر جابجایی کانتینر ها در بنادر مبداء و مقصد
• حمل و نقل درب به درب برای تمامی انواع پروژه های حمل
• سازماندهی بسته بندر مناسب برای حمل دریایی
پروژه های لجستیکی - حمل هوایی
• حمل و نقل محمولات سنگین
• حمل و نقل محمولات بزرگ و عظیم الجثه (غیر استاندارد)
• سازماندهی چارترینگ هواپیماهای عظیم برای محمولات پروژه ای
• حمل و نقل درب به درب برای تمامی انواع پروژه های حمل