مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین (SCM)عبارت است ازبرنامه ریزی ، پیاده سازی و کنترل مؤثر عملیات زنجیره تأمین و بدین منظور، کلیۀ بسته های نرم افزاری خدمات مدیریت زنجیره تأمین (SCM) ، براساس در دسترس بودن داده ها در مرکز جامع فناوری اطلاعات انجام و تدوین یافته است.
1. حمل و نقل
2. حمل و نقل و انبارداری
3. قرارداد های حمل کلی (محمولات ترکیبی و پیچیده)
4. مدیریت کامل زنجیره تولید
تماس با ما نه تنها رضایت شما را در تأمین نیازهایتان فراهم می سازد، بلکه هزینه های عملیاتی شما را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.